Χειρουργικές Εξαγωγές Εγκλείστων Δοντιών (Surgical Extraction of Impacted Teeth)

Η εξαγωγή δοντιών αποτελεί τη θεμελιώδη Οδοντιατρική Χειρουργική Επέμβαση. Η αφαίρεση κυρίως των 3ων γομφίων της κάτω γνάθου αποτελεί μια ιδιαιτέρως λεπτή επέμβαση. Ο βαθμός δυσκολίας ποικίλλει ευρέως και οι χειρισμοί των σκληρών και μαλθακών ιστών προοιωνίζουν συχνά τη μετεγχειρητική πορεία του ασθενούς. Οι ενδείξεις και αντενδείξεις αφαίρεσης πρέπει να σταθμίζονται αυστηρά. Σε μια προσπάθεια […]