Χειρουργικές Εξαγωγές Εγκλείστων Δοντιών (Surgical Extraction of Impacted Teeth)

Η εξαγωγή δοντιών αποτελεί τη θεμελιώδη Οδοντιατρική Χειρουργική Επέμβαση. Η αφαίρεση κυρίως των 3ων γομφίων της κάτω γνάθου αποτελεί μια ιδιαιτέρως λεπτή επέμβαση. Ο βαθμός δυσκολίας ποικίλλει ευρέως και οι χειρισμοί των σκληρών και μαλθακών ιστών προοιωνίζουν συχνά τη μετεγχειρητική πορεία του ασθενούς. Οι ενδείξεις και αντενδείξεις αφαίρεσης πρέπει να σταθμίζονται αυστηρά. Σε μια προσπάθεια […]

Οδοντική Αυτομεταμόσχευση (Tooth Autotransplantation)

Η εξαγωγή σωφρονιστήρων, αλλά και άλλων δοντιών, και μεταφορά τους σε άλλες θέσεις στους οδοντικούς φραγμούς αποτελεί μια βιώσιμη εναλλακτική λύση σε αυστηρώς επιλεγμένα περιστατικά. Η εφαρμογή της οδοντικής αυτομεταμόσχευσης έχει περιορισθεί λόγω της ευρύτατης χρήσης των εμφυτευμάτων, αλλά δεν πρέπει να αγνοείται, δεδομένου ότι τα 10ετή ποσοστά επιβίωσης των οδοντικών μοσχευμάτων παραμένουν ιδιαίτερα ενθαρρυντικά.